STERİLİZASYON DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Cerrahi müdahalelerde kullanılacak malzemelerin uygun tekniklerle steril edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle monitörizasyonunun yapılması, hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında önemli bir rol teşkil etmektedir. Hastane enfeksiyonları, sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunu değil, aynı zamanda gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaya devam etmektedir.r. Örneğin; İngiltere’de 1991/1992 yılları boyunca iki yıl süren metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonu 400.000 Sterlin’den fazla maliyete neden olmuştur.  Hastane enfeksiyonları, aynı zamanda hastanede kalış süresini de olumsuz yönde etkilemektedir, Türkiye’de yapılan bir çalışma bu sürenin 19 gün olduğunu göstermiştir. Ayrıca dirençli mikroorganizmaların sayısındaki artış, antibiyotiklerin gözetimsiz kullanımı ve nozokomiyal enfeksiyon oranlarındaki artış konuya dönük önlemlerin alınmasında daha rasyonel ve yapıcı değişikliklerin yapılmasını ve acil önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir.

Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ), steril olsun olmasın hastane içindeki tüm cerrahi alet ve ekipmanların temin ve kontrol edilmesinden sorumludur ve hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında MSÜ’nün önemi büyüktür.
Genel sterilizasyon alternatifleri:
• Buhar sterilizasyonu,
• Kuru ısı sterilizasyonu,
• Gaz sterilizasyonları (etilen oksit, formaldehid, gaz plazma).turduğu için çevre dostudur ve havalandırma gerekli değildir. Fakat pahalı bir sitemdir ve bazı standart ve sistemler gereği sınırlandırmaları, gereklilikleri söz konusudur. Lümener dahil olmak üzere en ufak yerde nemlilik kalmaması gerekir.

Hidrojen peroksit gazı atık olarak su ve oksijen oluşSonuçta, yöntem ne olursa olsun unutmamak gerekir ki; süreci yük ve malzeme belirler, en etkili yöntemi kullanmak, bütün işlemin doğru ve prosedürlere uygun olarak yapıldığından emin olmak, doğru bir monitörizasyon sistemi belirlemek ve serbest ürün politikasının olduğundan emin olmak önemlidir.

Sterilizasyon özel bir işlem olup, her bir işlemin mutlaka validasyona tabi tutulması, her aşamasının kontrol edilmesi ve gözlemlenmesi gerekmektedir. MDD, üretilen ve steril edilen her bir ekipmanın geçerli bir validasyon işlemine tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Validasyon, herhangi bir prosedür, işlem, ekipman, materyal veya aktivitenin istenen sonuçlara ulaştığının ispat edilmesi işlemidir. Validasyonda temel adımlar; kritik proses veya test çeşitlerinin belirlenmesi, işlem veya testin belirlenmesi, işleme tabi tutulacak olan ürünün belirlenmesi, hedeflenen sonucun belirlenmesi, test metodunun belirlenmesi, operasyonun rutin monitörizasyona olan ilişkisinin kurulmasıdır. Validasyon, herhangi bir ekipman, işlem (veya süreç), hammadde veya üründe olabilecek değişiklikte tekrar edilmesi gerekmektedir.

STERİLİZASYON MONİTÖRİZASYONU
Sterilizasyon İşlem Aşamaları
• Temizlik,
• Denetleme/parçaları birleştirme,
• Paketleme,
• Sterilizatöre yükleme,
• Sterilizasyon çevrimi,
• Sterilizatörü boşaltma,
• Depolama/dağıtım.